Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Moto Mutos ydelse

 

 1. ANVENDELSE

1.1.   Moto Mutos ydelse udføres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem Moto Muto og Kunden. Moto Mutos ydelse udføres til brug i erhvervsforhold.

 1. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1.   Kundens ordrer, bestillinger, ændringer og tillæg er kun bindende for Moto Muto, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

2.2.   Moto Mutos ydelse forudsætter, at Kunden leverer data, materiale, tegninger m.v. som aftalt. Hvis den forudsætning ikke opfyldes af Kunden, må det påregnes, at leveringstiden udskydes og prisen forøges.

2.3.   Moto Muto udfører de opgaver, som er beskrevet i udviklingsaftalen. Moto Muto er uden ansvar for, om de af Kunden forventede resultater opnås, med mindre Moto Muto skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant ansvar

 1. LEVERING, LEVERINGSTID

3.1.   Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works/Ab Fabrik” Moto Muto, Risskov, Danmark.

Moto Muto kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

–     Ved forandringer af ordren, som kræves af Kunden.

–     Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som Kunden selv udfører eller lader udføre.

–     I tilfælde af force majeure (forhold uden for Moto Mutos kontrol).

 1. PRISEN OG BETALING

4.1.   Moto Mutos priser og betalingsbetingelser følger den til enhver tid gældende prisliste.

4.2.   Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Moto Muto eller Kunden samtidig stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort.

 1. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1.   I tilfælde af Moto Mutos misligholdelse kan Kunden kræve erstatning for sit direkte tab ved misligholdelsen. Moto Muto kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved ydelsen. Moto Muto kan ej heller gøres ansvarlig for krav, der overstiger faktura­beløbet eksklusiv moms.

5.2.   Har Moto Muto som led i opgavens udførelse leveret eller er af Kunden blevet anvist produkter fremstillet eller udviklet af andre end Moto Muto, påtager Moto Muto sig ikke i nogen henseende noget videregående ansvar end det, som Moto Muto faktisk kan gøre gældende mod leverandøren af de pågældende produkter. Moto Muto påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af Kunden eller tredjemand.

5.4.   I tilfælde af forsinkelse er Moto Mutos ansvar begrænset således, at Moto Muto i alt for dagbøder og erstatningskrav maksimalt hæfter med et beløb svarende til 10% af fakturabeløbet.

5.5.   Moto Muto har ret/pligt til at afhjælpe alle fejl og man­gler, såfremt rettel­sen lader sig gennem­føre og kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

5.6.   Kunden fortaber retten til erstatning, såfremt krav herom ikke fremsættes skriftligt senest 7 dage fra manglens konstatering, dog senest ét år fra leveringstidspunktet.

 1. RETTIGHEDER

6.1    Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Moto Mutos ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand. Ved endelig betaling opnår Kunden på det danske marked uindskrænket brugsret og ret til at kopiere, publicere, ændre, modificere, videreudvikle og/eller mangfoldiggøre Moto Mutos udviklingsresultat til Kundens egne interne forretningsmæssige formål, dog med de eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for tredjemands eller Moto Mutos materiale og viden, indeholdt i ydelsen.

6.2.   Moto Muto indestår for, at ydelsen, hverken helt eller delvist krænker tredjemands rettigheder i Danmark. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra Kunden selv.

6.3.   I det omfang Moto Muto udnytter software, andre applikationer, andet ophavsretligt eller på anden måde beskyttet materiale, tilhører dette dets indehavere og overgår ikke til Kunden.

6.4.   Moto Muto har ophavsretten til programkoden og har således ret til at overlade andre brugen af programkoden, dog kun uden den grafiske udformning eller de immaterielle rettigheder, der tilhører eller ifølge opgaven er overgået til Kunden. Kunden opnår ikke ophavsret til opgavens programkode, d.v.s., hverken til kilde- eller objektkode m.v. Kunden har ikke ret til, gennem reverse engineering, dekompilering eller lignende fremgangsmåde, at skaffe sig adgang til kildekoder i videre omfang end tilladt ved lov.

6.5.   Moto Muto er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende Kunden og det leverede som reference, herunder eventuelt med en kort og loyal beskrivelse af ydelsen og ved brug af Kundens kendetegn.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

7.1.   Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole i Danmark og ved anvendelsen af dansk ret, dog ikke lovvalgsreglen i lov om internationale køb (CISG).

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Moto Mutos produkter

 1. ANVENDELSE

1.1.   Moto Mutos produkt leveres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem Moto Muto og Kunden. Moto Mutos produkt leveres i handelskøb.

 1. INDGÅELSE AF AFTALE

2.1.   Kundens ordrer, bestillinger, ændringer og tillæg er kun bindende for Moto Muto, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Mellemsalg forbeholdes.

2.2.   Moto Mutos leverance forudsætter, at Kunden leverer data, materiale, tegninger m.v. som aftalt. Hvis den forudsætning ikke opfyldes af Kunden, må det påregnes, at leveringstiden udskydes og prisen forøges.

2.3.   Moto Muto yder kun rådgivning til Kunden i forbindelse med salg af Moto Mutos produkter.

 1. LEVERING, LEVERINGSTID

3.1.   Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS. Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket ”Ex Works/Ab Fabrik” Moto Muto, Risskov, Danmark.

Moto Muto kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

–     Ved forandringer af ordren, som kræves af Kunden.

–     Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som Kunden selv udfører eller lader udføre.

–     I tilfælde af force majeure (forhold uden for Moto Mutos kontrol).

 1. EJENDOMSFORBEHOLD

4.1.   Ejendomsretten til produkterne overgår først, med de begrænsninger, der følger af ufravigelig retsregler, til Kunden, når Moto Muto har modtaget fuld betaling af hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger fra Kunden. Ved omdannelse eller bearbejdelse af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 1. PRISEN, PRISÆNDRINGER OG BETALING

5.1.   Moto Mutos priser og betalingsbetingelser følger den til enhver tid gældende prisliste.

5.2.   Der tages forbehold for forhøjelse af tilbudspriser såvel før som efter accept, men inden betalingstids­punktet, under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter og fragtrater, kursændringer, lønændringer og andet.

5.3.   Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Moto Muto eller Kunden samtidig stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling, når en eventuel tvist om modkravet er afgjort.

 1. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1.   I tilfælde af Moto Mutos misligholdelse kan Kunden kræve erstatning for sit direkte tab ved misligholdelsen. Moto Muto kan ikke gøres ansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af forsinket levering eller mangler ved produktet. Moto Muto kan ej heller gøres ansvarlig for krav, der overstiger faktura­beløbet eksklusiv moms.

6.2.   Har Moto Muto som led i opgavens udførelse leveret eller er af Kunden blevet anvist produkter fremstillet eller udviklet af andre end Moto Muto, påtager Moto Muto sig ikke i nogen henseende noget videregående ansvar end det, som Moto Muto faktisk kan gøre gældende mod leverandøren af de pågældende produkter. Moto Muto påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af Kunden eller tredjemand.

6.3.   Moto Muto er ikke ansvarlig for mangler som er opstået ved udpakning, manglende overholdelse af driftsanvisninger, herunder, men ikke begrænset til, ukorrekt brug, udsættelse for mekanisk påvirkning og belastning, manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur, spænding, fejlbetjening, manglende forebyggende eller ukorrekt vedligehold, udskiftning med uoriginale dele, kundens egne ændringsindgreb i installation, eller som følge af udefrakommende forhold, som ikke kan henføres til Moto Muto eller Moto Mutos installation.

6.4.   I tilfælde af forsinkelse er Moto Mutos ansvar begrænset således, at Moto Muto i alt for dagbøder og erstatningskrav maksimalt hæfter med et beløb svarende til 10% af fakturabeløbet.

6.5.   Moto Muto har ret/pligt til at afhjælpe alle fejl og man­gler, såfremt rettel­sen lader sig gennem­føre og kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

6.6.   Kunden fortaber retten til erstatning, såfremt krav herom ikke fremsættes skriftligt senest 7 dage fra manglens konstatering, dog senest ét år fra leveringstidspunktet.

 1. PRODUKTANSVAR

7.1    Såfremt de af Moto Muto leverede produkter forvolder skade på Kundens eller trediemands ting eller person, skal Moto Muto med den i punkt 6 anførte begrænsning erstatte Kunden dennes tab, herunder friholde Kunden for et eventuelt krav, skadelidte trediemand kan rejse mod Kunden, også selv om skaden hverken skyldes forsømmelse fra Moto Mutos side eller nogen, for hvem han hæfter.

7.2    Uanset det i punkt 7.1 anførte, kan Moto Muto dog ikke gøres ansvarlig for skade på ting bestemt for erhvervsmæssig anvendelse, ligesom Moto Muto under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for Kundens eller trediemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at det leverede produkt var defekt.

7.3.   Har Kunden ved forsømmelse medvirket ved produktskadens indtræden eller har Kunden undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsning af skadens udbredelse, kan Moto Muto dog kræve, at Kunden betaler en i forhold til hans adfærd passende del af erstatningen.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

8.1.   Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole i Danmark og ved anvendelsen af dansk ret, dog ikke lovvalgsreglen i lov om internationale køb (CISG).